• 1 Konfucije
  Tko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je - izbjegavajte ga! Tko ne zna, a zna da ne zna, dijete je - naučite ga! Tko zna, a ne zna da zna, spava - probudite ga! Tko zna i zna da zna, mudar je - slijedite ga!
 • 2 Pablo Picasso
  Tko želi nešto naučiti, naći će način; tko ne želi, naći će izliku.
 • 3 Anatole France
  Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.
 • 4 Lucij Anej Seneka
  Ne učimo za školu nego za život
 • 5 Epoktet
  Priroda je čovjeku dala jedan jezik i dva uha da bi dvaput više slušao nego govorio
baner

Prijava

Vremenska prognoza

jextensions

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONA VIRUSA (COVID-19) U OSNOVNOJ ŠKOLI KARDINALA STEPINCA NEUM

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Osnovna škola Kardinala Stepinca

Neum 33390 ; tel: 036/880-170, fax: 036/880-017

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U skladu s Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine, članaka 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (“Službe novine HNŽ”, br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), te aktima Škole donosi se:

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONA VIRUSA (COVID-19) U OSNOVNOJ ŠKOLI KARDINALA STEPINCA NEUM

UVOD

Za vrijeme boravka učenika u školi dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prenosa virusa iz škole u domaćinstva i obratno dijele svi zaposlenici Škole i roditelji učenika. Provođenjem Kriznog plana poduzimaju se mjere zaštite učenika i zaposlenika, i preciziraju se uloge svih zaposlenika škole u osiguravanju sigurnog i zdravog okruženja u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

OPERATIVNI TIM

 1. Ravnateljica imenuje školski operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Škole, te donosi naputke i instrukcije.
 2. Operativni tim Kriznog plana čine: predstavnici roditelja, nastavnika, nenastavnog osoblja i lokalne zajednice.
 3. Tim je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom,
  da kontinuirano prati epidemiološku situaciju i organizira rad u Školi shodno
  odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

CILJEVI KRIZNOG PLANA

 1. Koordinacija na nivou škole - adekvatna edukacija za zaposlenike,
 2. Procedure nadzora učenika, roditelja i zaposlenika,
 3. Jasno definirati točke ulaska u instituciju, vremenski planirati termine ulaska učenika u školu,
 4. Timovi za brze odgovore (krizni timovi na dnevnoj bazi),
 5. Mjere prevencije i kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama (obavezno korištenje rukavica i maski),
 6. Procedure čišćenja i dezinfekcije, ispravno, konzistentno, temeljito čišćenje okolnih površina sa vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na nivou škole (dezinfekcija prostora, pranje ruku, te dezinfekcija obuće na ulazima u školu),
 7. Sigurnosni postupci – protokol,
 8. Komunikacija o riziku, provoditi brzu i redovnu internu komunikaciju,
 9. Svakodnevno praćenje i evidencija stanja u školi kroz internu dokumentaciju/evidentne liste svakodnevna kontrola istog.

Protokoli postupanja u kriznim situacijama

Protokolima postupanja definirane su:

 • mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi,
 • obavezni postupci zaposlenika ustanove u kriznim situacijama,
 • interna dokumentacija i evidentne liste (pripadajuće izjave koje treba popuniti i čuvati u
  arhivi uz svaki protokol i datum postupanja po istom).

PREDMET I PRIMJENA

Krizni plan pripravnosti izrađuje se zbog pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (u daljem tekstu: Plan). Planom se utvrđuju:

 • mjere u Školi, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti shodno upustvima koja donose nadležni krizni stožeri, ministarstvo zdravstva, drugi organi vlasti i Škola,
 • preporuke zaposlenim, učenicima i roditeljima kako reagirati i što poduzeti u slučaju da se netko od učenika ili osoblja zarazi korona virusom ili se sumnja da je obolio,
 • imenovanja timova za poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi s prevencijom širenja zaraze u radnim prostorijama Škole.

OPĆE MJERE UTVRĐENE PLANOM

 • Mjere za prevenciju i kontrolu infekcije su ključne kako bi se osigurala zaštita učenika, zaposlenika i roditelja i porast broja slučajeva u Školi,
 • Provođenje higijene i dezinfekcije ruku, obuće će se vršiti od strane tehničkog i dežurnog osoblja na ulazu u školu,
 • Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju infekcija u Školi, kako bi se osigurala prevencija za zaposlenike, učenike, roditelje i druge posjetioce.

ZAPOSLENICI, UČENICI I RODITELJI ŠKOLE I MJERENJE TEMPERATURE

Rad u Školi se organizira na sljedeći način kojim će se osigurati fizički razmak:

                    

 • pri ulasku i izlasku iz Škole održava se međusobni razmak (najmanje 1,5m),
 • pri ulasku u Školu učenicima i zaposlenicima se mjeri temperatura poslije čega se upućuju na ulazak na način da se dezinficira obuća u posebnoj posudi s dezifinsijensom,
 • na ulazima su postavljeni dozeri za dezinfekciju ruka,
 • da bi se smanjio kontakt između učenika različitih razreda početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organizirati tako da učenici ne dolaze/izlaze istovremeno i da u školu dolaze/napuštaju razred po unaprijed utvrđenom rasporedu,
 • prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji se ne trebaju zadržavati u školskom dvorištu. Oni dovode ili odvode učenike do ulaza uz obvezno održavanje fizičke distance i ne ulaze u Školu.

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA

 • Na početku školske godine potrebno je sprovesti edukaciju uposlenika i učenika škole o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera,
 • Redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u kante za otpad s poklopcem,
 • Na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi postavljenje dozatora sa dezinficijensom za ruke i uputom za korištenje,
 • Čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima prekidača za struju i sl. koje koristi veći broj osoba najmanje dva puta dnevno,
 • Edukacija uposlenika škole koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta o dezinficijensima koji se koriste, njihovoj pripremi i korištenju.

UČENICI IZ RIZIČNIH GRUPA

 • za djecu koja imaju neka od kroničnih oboljenja neophodno je da roditelji prije početka školske godine donesu mišljenje nadležnog liječnika o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave,
 • u slučaju da nadležni liječnik ne preporučuje pohađanje nastave za dijete u Školi neophodno je osigurati nastavu na daljinu,
 • učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa kroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu obavezni pohađati redovnu nastavu u Školi, te će se i za njih osigurati nastava na daljinu, uz izjavu o navedenom.

ORGANIZACIJA RADA I PROSTORA

Učenici jednog razreda će pohađati nastavu u jednoj učionici (razredna, a ne kabinetska nastava).

Škola će osigurati:

 • da u jednoj klupi sjedi jedan učenik,
 • da školske klupe budu razmaknute najmanje 1,5 metar,
 • da fizički kontakti između odjela budu smanjeni na minimum,
 • da se prostorije obvezno provjetravaju više puta dnevno (dva puta, pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika) ili ako vremenske prilike dopuštaju, ostaviti otvoren prozor,
 • prolaz kroz zajedničke prostorije će biti organiziran tako da učenici različitih razreda prolaze naizmjenično po utvrđenom rasporedu,
 • školsko dvorište, holovi i hodnici će biti označeni zbog držanja predviđenog rastojanja (trakama, bojom).

Škola će:

 • upozoriti zaposlenike da izbjegavaju korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih sredstava,
 • obavijestiti roditelje i učenike da sa sobom donose svoju užinu i da je ne dijele sa drugim učenicima,
 • upozoriti učenike da se pri korištenju zahoda vodi računa o poštivanju fizičke distance i obveznom pranju ruku nakon korištenja zahoda,
 • upozoriti zaposlenike da poštuju fizičku distancu i da se što kraće zadržavaju u zajedničkim prostorijama,
 • upozoriti sve zaposlenike Škole da su obvezni pravilno nositi maske/vizire koje prekrivaju usta i nos,
 • ukoliko se nose jednokratne maske potrebno je nakon upotrebe da se iste odlože u obilježene kante s poklopcem, koje su izvan doticaja s učenicima,
 • zadužiti dežurne nastavnike da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u Školu, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi učitelji i nastavnici da vode računa o pridržavanju i provođenju mjera u učionicama,
 • obavijestiti sve zaposlenike i učenike da su obvezni mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu. U slučaju povećane tjelesne temparature, zaposlenik ne dolazi u Školu i javlja se telefonom ravnateljici i liječniku obiteljske medicine. Roditelj učenika koji ima povišenu temperaturu o tome obavještava razrednika i liječnika obiteljske medicine a učenik ostaje kod kuće i slijedi uputstva liječnika,
 • Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se samo na otvorenom prostoru.

ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

 • školske sastanke koje nije moguće obaviti u skladu sa epidemiološkim mjerama obavit će se video vezom, telefonom,
 • svaki dolazak u školu od strane osoba koja nisu zaposlenici ili učenici se mora ranije najaviti i od strane Škole odobriti,
 • neposredni rad i sastanci sa nezaposlenim osobama i strankama reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštovati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca),
 • sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance (školski hol),
 • svi individualni i roditeljski sastanci će se održavati putem telefona i video poziva, osim u vanrednim okolnostima,
 • pošta se odlaže u poštansko sanduče smješteno na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki na poziv poštara preuzima zadužena osoba,
 • dostava kancelarijskog materijala, obroka, sredstava za čišćenje, tiska i ostalog se preuzima na glavnom ulazu u Školu,

Dezinfekcija i higijena školskog prostora

 • Sukladno s preporukama nadležnih dezinfekcija i higijena školskog prostora održavat će se prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora koji Škola posjeduje,
 • U prilogu Plana nalaze se obrasci evidentnih lista sa terminina, nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizirala svakodnevnu dezinfekciju, čišćenje, provjetravanje školskog prostora,
 • Osobe zadužene za čišćenje i održavanje školskih površina svakodnevno popunjavaju evidentne liste, u skladu s navedenim Planom čišćenja.

Praćenje kontakata

 • Zaposlenici Škole obvezni su voditi računa o osobama s kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 1,5 m i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt),
 • U slučaju da je učenik testiran na koronavirus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obavezni telefonski obavjestiti Školu.

izolacija učenika i nastavnika

 • Svi zaposlenici Škole su obavezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 36,9) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost svih zaposlenih je postupiti na isti način i ako su

bili u kontaktu s osobom oboljelom od koronavirusa ili su se vratili iz područja u kojima je registrirana pojava koronavirusa,

 • Zaposlenika koji tijekom radnog vremena osjeti neke od simptoma ravnateljica odmah udaljuje s nastave i prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije od strane liječnika, zaposlenik s blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi ide na bolovanje, a za odvijanje nastave oosigurat će se adekvatna zamjena.
 • Učenika koji u toku nastave osjeti neki od simptoma nastavnik šalje u sobu za izolaciju i obavještava roditelje koji su dužni preuzeti učenika. Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe učenik boravi u sobi za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe do dolaska roditelja. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske sobe, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu.

NASTAVA NA DALJINU

Zavisno od epidemiološke siuacije nastava na daljinu će se koristiti u slučajevima:

 • Upućivanje grupe učenika jednog odjela na nastavu na daljinu,
 • Izolacije ili oboljenja učenika ili nastavnika,
 • Nepohađanja redovne nastave učenika ,
 • Za projektne aktivnosti, natjecanja, učešća na natječajima, te korištenje e-book u cilju prevencije zaraze korištenjem knjiga iz knjižnice.

 

Prijenos dokumentacije i čuvanje predmeta i dokumentacije

 • Zaposlenici Škole obvezi su biti pripravni i da imaju: pismene pripreme, mjesečne i godišnje planove, s pripadajućom dokumentacijom za koju su zaduženi kako bi bila na raspolaganju, te uredno vodit evidenciju o predmetima i dokumentaciji i istu uredno pohranjivati i prosljeđivati na školski e-mail u skladu s utvrđenim terminima. Škola će arhivirati sve u vidu e-dokumentacije.
 • Razredne knjige će biti dostupne samo u zbornici, a nastavnici će upisivati potrebne podatke također u zbornici, bez izmještanja i nošenja istih u učionice.

ŠKOLSKI RAČUNARI

 • Zadužuje se osoba da provjerava ispravnost računara i laptop uređaja, u cilju osposobljavanja istih za rad s učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu. Postojeća Platforma ostaje aktivna i upotrebljiva u obrazovno odgojnom radu.
 • Sve moguće aktivnosti nastave na daljinu će se realizirati iz školskog IT kabineta.
 • U skladu s mogućnostima Škola ustupa računar nastavniku ili učeniku koji isti neposjeduje.

 

PREPORUKE ZAPOSLENIM I UČENICIMA

Preporuča se, svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu s naputcima, naredbama te drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela, te redovno dvosmjerno informiranje, škola, nadležnog ministarstva i zdravstvenih ustanova, kriznih stožera.

ODGOVORNOST ZA POSTUPANJE PO PLANU

 1. Za postupanje po ovom planu i za njegovu implementaciju odgovorni su svi zaposleni,
  u koordinaciji sa školskim operativnim timom.
 2. Ovaj plan primjenjuje se od dana njegovog donošenja, a mijenjat će se i dopunjavati shodno preporukama i naredbama nadležnih organa.

NEPRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane zaposlenika, učenika i roditelja Škole predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

Krizni plan pripravnosti je razmatran i usvojen na sjednici Učiteljskog vijeća održanoj dana, 28. kolovoza.2020.godine, a urađen je u suradnji s predstavnicima roditelja i učenika Škole.

Školski odbor Škole, na sjednici održanoj 2. rujna 2020. godine, upoznat je sa Kriznim planom pripravnosti, te stupa na snagu osam dana nakon javnog objavljivanja (oglasna ploča, internet stranica škole).

Broj: 14-01-324/20                                                       v.d. Ravnateljica škole

Neum, 2.rujna 2020. godine                                         Vera Konjevod

Nastavni materijali

Oglasna ploča

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg